وقتی همه می ترسند تو شجاع و حریص باش و وقتی همه حریص هستند، تو بترس! در بازارهای مالی، خلاف جمع حرکت کردن اصل موفقیت و پیروزی است.

 امروز زمان نترسیدن و شجاعت و خلاف جمع حرکت کردن است، اما کو گوش شنوا! 

#وارن_بافت