آنان که همیشه و مداوم از زندگی گله و شکایت دارند، بسیار کمتر از دیگران برای نبرد روزانه آماده هستند...