خودباوری لزوما منجر به موفقیت نمیشه. اما خود ناباوری مطمئنا منجر به شکست میشه.