همه نابغه هستند! اما اگر یک ماهى رو براساس تواناییش دربالا رفتن از درخت قضاوت کنید کل زندگیش را با این باور می گذراند که خنگ است...!