دریافت


دیروز 11 فروردین سال1397 تلفن همراهم زنگ خورد پشت خط آقا سعید سوری بود که گفت تلگرامت را نگاه کن ما یک ماهی 15 کیلویی گرفتیم واقعا جالب بود یعنی طی این چند سال ماهیهای دریاچه شهدای خلیج فارس به خاطر غذایی که گردشگران و بازدیدکنندگان به ماهی های این دریاچه مصنوعی داده اند ، بخوبی رشد کرده بودند. اینقدر این ماجرا توجه ما را به خود جلب کرد به طوری که نیم ساعت بعد من و سروش نیز در کنار دریاچه بودیم باد شدیدی می اومد و هر لحظه شدید تر می شد و این مساله همراه با خنکی هوا که از روی دریاچه می وزید کار ماهیگیری را سخت و مشکل کرده بود و نشد که دوباره ماجرای ماهی 15 کیلویی تکرار بشود ولی روز  بسیارخوب و بیاد ماندی برای همه ما بود.