روزی دوستی مبلغی رو در بانک گذاشته بود و سود کلانی دریافت میکرد این عزیز هر روز در دفتر دوستا حضور و از اسایش و رفاه خود صحبت میکرد و به اینکه چطور بی دردسر هر ماه مبالغ کلانی سود بانکی دریافت منمایید در همان زمان که رفتار و گفتار این عزیز دوستان دیگر را وسوسه نقد کردن امرال و بیزینس ها تبدیل به دارایی نقدی و سپرده نموده بود بنا به رکود فراگیر در جامعه و کسادی غالب کسب و کارها و کاهش قدرت خرید مردم برخی دوستان مراجعه و مشورت میکردن که ایا چنین کاری انجام داده و سود بیست و هفت درصد رو دریافت نمایند یا سختی تجارت و تولید را به جان خریده و سود بمراتب کمتری نیز نصیب حال انها شود با عقل و منطق و شرایط ان روزها واقعا سود بانکی عالی بود و اقعا هیچ بیزینسی چنین سودی رو نمیداد و بنده این مسىله رو میگفتم که بنا به عقل و منطق کار عالی میباشد اما یک مشکل دارد و ان این مسىله است که پنیر مجانی صرفا در تله موش است و این سود بهای بی ارزش شدن همان دارییهاست بنابراین بجای عقب کرد عمق برند خود رو گسترش بدهید شاید طی دوره زمانی سود بالایی در نیاورید اما در صورت عملکرد درست بنا به ارزش دادن به بیزینس مشتری در کنار سود که در حال خواهید داشت سود اعتباری بالاتری خواهید داشت در شرایطی که امروز افرادی که سود دریافت کردن دقیقا معادل ارزش پول دریافتی ارزش پولشان از بین رفت.

اما افراد باقی مانده بنا به کسب اعتبار بیستر با موجهای پیش رو و رفتن اقتصاد به پازل کیک های بزرگتر و نظام توزیع محور قویتر از قبل نیازمند منابع مالی بالاتری بوده و غالبا این افراد در بازار بزرگتر  خواهند شد  زیرا بسیاری قدرت رقابت رو از دست داده و نیازمند منابع مالی بالاتری جهت ورود به کسب و کار خواهند بود.