محمود معظمی در این ویدئو تمرینانی بسیار ساده ای ارایه می دهد که می تواند هرکسی با استفاده از این تمرینات گام به سوی موفقیت بردارد.