معظمی می گوید : اگر نگرشتون این باشه که پول ما را از خدا دور می کنه هیچ به ثروت مناسب نخواهید رسید.