جناب آقای محمود معظمی در سال جدید توصیه هایی برای هموطنان داشتند که بسیار راهگشا و آموزنده است .