اغلب اوقات فکر میکنیم با انجام کارهای بیشتر، داشتن انگیزه بالا و باهم تمام کردن کارهای متفاوت یعنی بهره وری بالاتر و از این موضوع خوشحالیم !

درصورتی که گری کلر طی تحقیقاتی در کتاب پرفروش اش توضیح میدهد چطور فقط با تمرکز بر روی یک چیز بهره وری شما به طرز عجیبی افزایش پیدا میکند.