مهمترین دارایی مالی خودتان هستید بنابراین مهارت ها، دانش و تجربه شما بزرگترین دارایی شما است. ارزش درآمد آتی شما هرگونه صرفه جویی یا سرمایه گذاری هایی را که ممکن است برای خود داشته باشید، همه و همه به مهارتها و دانش و تجربه شما بستگی دارد. 

به خودتان به عنوان دارایی مالی نگاه کنید. سرمایه گذاری بر روی خود چیزی است که  در آینده نتایج آن را نشان خواهد داد . افزایش ارزش خود را از طریق کار سخت، ارتقاء مداوم مهارت ها و دانش و با انتخاب گزینه های حرفه ای بسیار مهم است.