حضور مداوم و روزانه در بازار باعث کاهش قدرت تصمیم گیری و قضاوت درست می شود. زمانیکه حتی کارایی فکریم به 90% برسد به تعطیلات میروم. در غیر این صورت ضررهایم شروع می شود. استراحت و تفریح باعث می شود تا دیدگاه آزادانه ای نسبت به بازار پیدا کنید و به شما این امکان را می. دهد که نگاه جدیدی به خودتان و روشی که می خواهید بر اساس آن معامله کنید داشته باشید. گاهی شما اینقدر به جنگل نز*** می شوید که نمی توانید درختان را ببینید😊 و یا تفریح و استراحت به من این امکان را می دهد که ویژگی های بازار را از دیدگاه جدیدی مشاهده کنم