همیشه در خاطرتون باشه قیمت لاک غلط گیر از خود خودکار بیشتره برای محاسبه نوع ضرر وارد شده از نظر مالی به این ترتیب عمل میکنیم . اگر در معامله ای وارد شدید و در آن معامله متحمل ضرر شدید طبق اعداد زی محاسبه کنید . 3% ضرر برای جبران 3.09% باید سود کنید تا جبران بشه 5% ضرر برای جبران 5.26% باید سود کنید تا جبران بشه 10% ضرر برای جبران 11.11% باید سود کنید تا جبران بشه 20% ضرر برای جبران 25% باید سود کنید تا جبران بشه 50% ضرر برای جبران 100% باید سود کنید تا جبران بشه .