درآمد اقتصادی ساخت و سازدر دهه 80 رشدچشمگیری داشت که یکی از مهمترین دلایل آن به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بود.این بخش در۵ سال آینده تا حدی بهبود می یابد،اما دهه هشتاد تکرارنخواهد شد.