از فرصتهایی که احتمال ضرر در مقایسه با احتمال سود به حداقل می رسد استفاده کنید. به عنوان مثال زمانی که بازار به نزدیکی یکی از کف های مهم و طولانی مدت خود رسیده می توانید مطمئن باشید که در صورت خرید احتمال سود شما در بلند مدت بسیا ر بیشتر از ضرر است بنابراین به محدوده معا***ت در بلند مدت دقت کنید زیرا می تواند به شما کمک کند که از فرصت ها استفاده کنید . در چنین مواقعی اخبار فاندامنتال نیز می توانند برای تشخیص فرصت های خوب بسیار مفید باشد. .