هر 2روز یک میلیاردر آسیایی زیادمیشود ثروت میلیاردرهای جهان با۱۷ % رشد از ۱/ ۵ هزار میلیارد دلار به ۶ هزار میلیارد دلار رسید برای اولین بار تعداد میلیاردرهای آسیایی از آمریکایی بیشتر شد.