اگر نمیتوانید چیزی را اندازه‌گیری کنید، پس نمی توانید آن را مدیریت کنید.