وقتى یه اتفاق خوب تو زندگیت میفته، سفر کن تا جشن بگیرى. وقتى یه اتفاق بد تو زندگیت میفته، سفر کن تا فراموشش کنى. وقتى هیچ اتفاقى تو زندگیت نمیفته، سفر کن تا یه اتفاقى بیفته !