روزی ٣٠ دقیقه یک کتاب درباره رشد شخصی بخوانید. قبل از اینکه امروزتان را به پایان ببرید، به کارهایی بیندیشید که باید فردا انجام دهید. پکمتر تلویزیون تماشا کنید. -شایعه پراکنی نکنید.با دیگران فقط مثبت حرف بزنید. -مقداری از درامد خود را پس انداز کنید. سعی کنید از چند منبع کسب درامد کنید. ماهی یکبار با یک ادم موفق قرار ملاقات بگذارید. مرشد و راهنمایی بیابید و به حرف هایش گوش دهید. ورزش کنید برای کاستن از استرستان .جلسات هفتگی داشته باشید. درمورد فروش بخوانید. تبسم کنید و مارو دنبال کنید .