هرچه سوال دقیق تر باشد پاسخ دقیق تری هم حاصل می شود اساسا یکی از تفاوت های افراد موفق و ناموفق مربوط به سوالات آنهاست آدم های موفق سوالات بهتری از خود و اطرافیان می کنند و به پاسخ ها و راه حل های بهتری نیز دست می یابند به طومر کلی اگر هدف دستیابی به پاسخ ها و راه حل های بهتر و کاربردی تر باشد باید بکوشیم سوالات بهتری از خود و اطرافیان بکنیم، توانایی آد ها در حل مسایل و مشکلات زندگی و کار تا حدود زیادی به مهارت آنها در سوالات دارد سوالات درست موجب می شود موضوع و مشکل به روشنی تعریف گردد و ابعاد مختلف آن روشن گردد و فرد در مسیر دستیابی به پاسخ یا پاسخ های درست هدایت شود.

در برخورد با مشکلات به جای پرداختن به معلول سعی کنید با طرح سوالات مناسب به ریشه ها و علل از یک طرف و پاسخ ها و راه حل ها از طرف دیگر برسید .