اگر با دیگران ارتباطات خوبی داشته باشید می‌توانید در زندگی به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کنید، اما اگر ارتباطاتی ماهرانه و دقیق داشته باشید، می‌توانید معجزه کنید!