یکی از اقدامات خوبی که در تابستان امسال از سوی مدیران معاونت پشتیبانی و تحول اداری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صورت گرفت . برگزاری اردوی تفریحی و علمی باغ کتاب بود که برای فرزندان دانش آموز کارکنان پژوهشگاه در راستای تشویق دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی انجام شد که در اینجا جا دارد از همه مسئولان خوب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بویژه جناب آقای دکتر ربانی زاده( معاون محترم اداری و مالی پژوهشگاه ) قدردانی نماییم.