تجمیع : زمانی که اخبار بسیار بد اقتصادی در حال انتشار در بازار است ، اما ریزش های سنگین در حال اتمام بوده و حرفه ای ها مشغول خرید هستند.

  رشد پایدار : در این مرحله اغلب تازه کارها از بازار ناامید و خارج شده اند. بازار در حال رشدی مساعد،پیوسته اما آرام است. معمولا اخبار در این شرایط با بدبینی همراه بوده و بسیاری از رکود مجدد بیمناک اند.

انفجار بازار : در این مرحله خریدها جنبه هیجانی و غیرمنطقی یافته و زمانی است که یک سرمایه گذار حرفه ای از خود می پرسد چه زمانی برای فروش مناسب است؟یعنی قیمت ها بیش از حد رشد کرده و باید کاهش یابند.