برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت: اول اینکه برای مسائل جزئی،خود را ناراحت نکنید دوم آنکه بدانید همه مسائل، جزئی هستند!