با سنگهایی که جلوی پای شما می اندازند دیوار میسازید ؟ یا پل ؟