بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که خودتان آن را بسازید.