برای روزبعدازروزقبلش برنامه بچینید. به عاقبت کارهای خود بیندیشیدوکارهای مهم رادراولویت قراردهید. برروی هدفهای اصلی تمرکزکنید. زمانبندی برای اجرای کارهارافراموش نکنید. همیشه آموختن رادراولویت قراردهید. کارهارابه قسمتهای کوچکتر تقسیم کنید. اول کارهای سخت تر راانجام دهید.