هرگزاز تغییر نترس، شاید چیزهای خوبی رو از دست بدهی ولی حتما چیزهای بهتراز آن را بدست خواهی آورد، پس خودت را باور داشته باش، همیشه آغاز راه دشوار است.