⭕ انرژی مثبت تنها چیزیست که وقتی انسان با دیگران تقسیمش می‌کند، به جای نصف شدن دوبرابر می‌شود‼ . این دلیل آن است که انسان‌های موفق و پرانرژی همیشه در کنار همدیگر هستند