⭕ میگونید دنیا متعلق به کسانی است که زود از خواب بیدار میشوند! اما دنیا متعلق به کسانی است که برای زمان بیداری شان هدفی دارند.