قطار سود بازار همیشه در حرکت است تنها شما باید در ایستگاه در انتظار آن باشید .