نکتهطلایی برای خرید آپارتمان زیر قیمت ... اول آشنایی نز*** با یک بنگاهی که صادقتر از همکاران دیگرش است میباشد که موردهای پول لازم و زیرقیمت را به شما معرفی کند و طبعا شیرینی اختصاصی هم ع***ه بر کمیسیون قانونی به ایشان خواهید داد تا موردهای بعدی هم به شما معرفی کند.