خودتان را علت زندگی و دنیای خود بدانید. منظور از جویندگی همین است؛ پذیرفتن کل مسئولیت زندگی خود!

فلاکت علت بیرونی ندارد، علت آن درونی است.در حالیکه شما پیوسته مسئولیت را به عامل بیرونی نسبت می دهید. این فقط یک بهانه است. فلاکت از دنیای بیرون می آید، اما دنیای بیرون آن را خلق نمی کند!

علت، بیرون از آگاهی انسان نیست. علت در درون شماست، شما علت زندگی خود هستید! 


درک این نکته، درک یکی از اساسی ترین حقایق است. درک این نکته، آغاز سفر تحول است.