پول یا سرمایع بیشتر سود آوری بیشتر را تضمین نمی کند .پول زیاد وارد بازار نکنیم.بیشتر به روش معامله صحیح تمرکز کنیم تا مقدار پول