قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی ،

وارد زندگیت میشه ...


پس دائم با خودت تکرار کن :

من منتظر عالی ترین ،

اتفاق ها هستم ... !