همیشه و در هر شرایطی نسبت به کوچ معامله گران حساسیت نشان دهید . مثال: تغییر موضع معامله گران از بازاری مثل سکه به سمت ارز و یا بلعکس . . .🤔🤔🤔