نه ژاپنی ها نابغه اند و نه ما کند ذهنیم،تنها تفاوت ما و آنها در این است که آنها فرد شکست خورده را تشویق میکنند تا موفق شود ولی ما با فرد موفق می جنگیم تا شکست بخورد.