برای هرکس راه رسیدن به موفقیت فرق داره. هرکسی نسبت به شرایط خودش به موفقیت میرسه . اول تمام تحقیقات باید انجام بشه درصورتی که توانایی انجامش رو داشتید وارد اون تجارت یا خرید سهام و... بشید.