همانطور که می دانید سالهاست که در کتب درسی و دانشگاهی و بسیاری کتب دیگر خوانده ایم و شنیده ایم که آغا محمد خان قاجار فردی مستبد ، خونخوار ، ستمگر ، خشن و... بوده است و کریم خان زند فردی آرامش طلب ، فروتن و متواضع که حتی حاضر نشد عنوان پادشاه را برای خود برگزیند و به لقب وکیل الرعایا بسنده کرد اما دیشب یک فایل صوتی مربوط به جناب آقای دکتر غلامحسین زرگری نژاد را که گوش کردم نظرم نسبت به آغامحمدخان قاجار و همین طور کریم خان زند تغییر کرد به این معنی که نظرم نسبت به آغامحمدخان بسیار مثبت تر و نسبت به کریم خان بسیار کمرنگتر شد استاد غلامحسین زرگری نژاد خطاب دانشجویان واحد علوم و تحقیقات فرمودند این را بدانید که علی رغم همه تبلیغاتی که علیه آقامحمدخان قاجار می شود وی کسی بوده که به فکر و اندیشه یکپارچگی ایران بوده و در این راه تلاش و خدمات فراوانی انجام داده است در حالی که کریم خان زند به هیچ وجه در اندیشه یکپارچگی ایران نبوده و در ایران عهد کریم خان در هر گوشه و کنار ایران فردی برای خودش دم و دستگاهی ایجاد کرده بود و خودمختار بود و کریم خان در منطقه فارس آن هم به شکل نسبی آرامش برقرار کرده بود و در آنجا دست به اقداماتی مثل راهسازی و احداث حمام اقدام کرده بود ولی فکری برای یکپارچگی ایران نداشت و حتی از حکام جنوب تنها با گرفت باج بسنده می کرد. خلاصه در یک کلام ایران امروز مرهون خدمات و تلاش های آغامحمدخان قاجار است.