متاسفانه چند روز پیش با خبر شدیم که جناب آقای دکتر صادق آیینه وند مردی از اصحاب تاریخ و فرهنگ این دیار به رحمت ایزدی شتافته است. این خبر غیر مترقبه بود زیرا استاد عمر چندانی نداشتند و در این اواخر یک سال و خورده ای کرسی استادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده داشتند ، استاد آیینه وند در همین مدت کم ریاست پژوهشگاه فرموده بودند که در مدتی که ایشان عهده دار این سمت هستند کسی نه اخراج و نه جابجا شود. خاطره ای که استاد دارم بر می گردد به سالها پیش یعنی سال 1375 که من دانشجو تاریخ بودم و یکی از استاد پژوهشگاه سرکار خانم آذرمیدخت مشایخی من را خدمت ایشان معرفی کردند که از ایشان به عنوان استاد راهنما بهره برگیریم روزی که ایشان در دانشگاه تربیت مدرس بودم خدمتشان رسیدم فردی با متانت را دیدم که با کمال ادب و احترام  با من رفتار کردند هرچند که قسمت نشد که از رساله ام را با ایشان بگیرم و لی هنوز رفتار مودبانه ایشان و برخورد ایشان که یک دنیا آرامش را با خود به همراه داشت از یادم نمی رود. یادش بخیر و روحش جاودان باد.


منبع: http://bahrampishgir.niloblog.com/