یک رابطه منطقی درایران ((نفت ارزان=دلار گران))مثلا اخر بهمن نفت به57 نز*** شددلار به 3700تا3720 رسید.