راهنمایی هر گاه اختلاف قیمت ارز آزاد ب ارز حواله در بین اعداد 20 الی 30 تومان قرار گرفت بازار دارای امنیت می باشد و هر گاه از این عدد فاصله گرفت روند صعودی خود را اثبات کرده و میگه دوست دارم رشد کنم 😊