رمز موفقیت ، شروع کردن است موفقیت ها با "تصمیم ها "شروع میشوند زیرا تا تصمیمی اتخاذ نشود ، تغییری در زندگی رخ نمی دهد تصمیم بگیرید تا آینده ای را خلق کنید که دیگر هیچ شباهتی به گذشته ی ناکام شما نداشته باشد و بدانید که فاصله ی نداشتن و داشتن فقط یک خواستن است پس امروزفرصتی برای شروع دوباره هست. پس بخواه و به سمت زندگی حرکت کن.