به یه جای خلوت بروید ( تنهایی و در مکانی سر سبز یا کنار رو دخانه و یا کوه ) یه مقدار هوای تازه به سرتون بخوره و بشینید سر صبر از اول تا آخر مرور کنید . وسط راه به گره هایی بر می خورید با صبر و انرژی گرفتن از محیط ( که به نظر من به دور از شلوغی و هیاهو آدم خودش رو به خدا نزدیک تر حس می کنه و حضور خدا رو بیشتر حس می کنه و این میشه منبع سرشاری از انرژی) راه حل ان گره ها رو پیدا کنید . بلند بلند فکر کنید . کسی اون نزدیکی نیست شما تخلیه روحی میشید و سبک که شدید بر گردید کلا دیدتون عوض می شه .