راز #ثروتمندشدن نخست در ذهنیت ما نهفته است و نوع تفکر و نگاهی که ما به خود، #ثروت و #ثروتمندان داریم. این بدان معناست که برای داشتن گران‌بها‌ترین چیز‌ها در زندگی، بیشتر باید روی خود کار کنیم تا این‌که به شانس و کمک دیگران و... تکیه داشته باشیم.