✏٪ ۴۴ از توانگران سه ساعت پیش از کار از خواب برمیخیزند در حالیکه ۳٪ از غیر توانگران اینگونه اند. سحرخیز باش تا کامروا باشی! ✏67% از توانگران اهدافشان را مینویسند در حالیه فقط ۱۷ ٪ از غیر توانگران چنین می کنند. نوشتن اهداف امکان رسیدن به آن را افزایش می دهد. ✏٪ ۸۸ از توانکران روزانه ۳۰ دقیقه یا بیشتر به دلایل آموزشی یا کاری مطالعه میکنند در حالیکه تنها ۲٪ غیر توانگران چنین اند. مطالعه شانس موفقیت افراد را افزایش میدهد. ✏٪ ۶ از توانگران میگویند چه در ذهن دارند. ۶۹ ٪ غیرتوانگران چنین اند. بازگویی زودهنگام اهداف به دیگران شانس موفقیت را کاهش می دهد.