تورم بالا در اقتصاد ایران، باعث کاهش قابل توجه ارزش پول کشور در سه دهه گذشته شده است

🔘حفظ ارزش پول، مهمترین وظیفه بانک مرکزی است