1) نه گفتن

2) استقبال از انتقاد

3) خوش بینی

4) عدم ترس از شکست

5) توانایی تمرکز بر هدف