در برخی موارد اتفاق می افتد که مشاور املاک و یا یکی از مذاکره کنندگان به شما پیشنهاد می دهند برای انجام معامله ویا مذاکره به محل زندگی و یا کار طرف مقابل بروید . برخی از مذاکره کنندگان خیلی راحت این موضوع را می پذیرند و از آن استقبال هم می کنند ولی مذاکره کننده حرفه ای چنین رفتار نمی کند و بلکه سعی دارد به محل بیطرف که همانا دفتر مشاورین املاک و یا اشخاصی که ملک را پیشنهاد داده اند برگزار شود تا بدبن وسیله هر یک از طرفین مذاکره در جایگاه اصلی خود نقش ایفاء نمایند . در این بخش به  معایب محل مذاکره می پردازم با این امید و اگر تاکنون چنین اشتباهی می کردید آنرا اصلاح نمایید .

معایب مذاکره با حضور در محل طرف دیگر مذاکره  (منزل ، شرکت ، کارخانه ، سرساختمان موضوع معامله و یا ویلا ) :

1 )  در محل دیگری شما میهان هستید نه میزبان . میزبان بودن در جلسه مذاکره امتیازات زیادی را بهمراه دارد و حداقل عیب مهمان بودن این است که در جایی که میزبان برای شما تعریف کرده باید بنشینید

2 ) تسلط روحی و روانی مذاکره کننده میزبان بیشتر از شماست

3 )  تمکین کننده اصلی معمولا مذاکره کننده مهمان هست نه میزبان

4 ) محدودیت زمانی برای مهمان وجود دارد

5 ) آزادی عمل برای میزبان بیش از مهمان وجود دارد مثل سیگار کشیدن ، پاسخگویی به تلفن ، ترک جلسه مذاکره با بهانه های مختلف و ....

6 ) نشاندن مذاکره کننده مهمان در فضا و مکان نامناسب

7 ) احساس سلطه جویی وامتیاز خواهی بیشتر

8 ) منتظر نگهداشتن مذاکره کننده مهمان به بهانه نو راه بودن و یا جلسه داشتن

9 )  امکان شرکت و حضور افراد بیشتری از افراد میزبان در جلسه مذاکره

10 ) امکان اخذ کپی  از مدارکی که مذاکره کننده مهمان تمایل به کپی دادن ندارد

11 ) امکان استفاده از هپنوتیزم علیه مذاکره کننده میزبان

12 ) با انتخاب صندلی بلند و موقعیت بسیار مناسب محل جلسه برای خود

13 ) قدرت مانور با اشیای قدرت ساز و سلطه جویی علیه مذاکره کننده مهمان

14 ) امکان حضور در جلسه با بشاشیت وآمادگی روحی – روانی و جسمی بیشتر و بهتر از مذاکره کننده مهمان

15 ) امکان ورود و خروج زیاد توسط مذاکره کننده میزبان و ایجاد نوعی آشفتگی با هدف خسته کردن مذاکره کننده مهمان

16 ) امکان مانور دادن بیشتر به مذاکره کننده مهمان با کارخانه  ، ویلا ، ساختمان مجلل و ...

17 ) امکان برگزاری جلسه در محیطی سرد یا گرم پرسر وصدا با هدف فرسوده کردن مذاکره کننده مهمان

18 )  در صورت حصول توافق وانعقاد قرارداد سند ها ، چک ها و سایر مدارک به اجبار باید نزد میزبان قرار بگیرد

19) درصورت حصول توافق وانعقاد قرارداد میزبان امکان تحمیل شروط را به نفع خود دارد .

20) درصورت بن بست در مذاکره ، طوری وانمود می شود که  متهم اصلی این شکست مذاکره وعدم انجام معامله وانعقاد قرارداد ، انگار مذاکره کننده مهمان هست که توافق و شروط میزبان را نپذیرفته است .