لطفا با افرادی که دارای چند ویژگی زیر هستند مشورت نکنید: 

ترسو 

بخیل

محتاط